Δράση “e-Λιανικό” – Ανάπτυξη/Αναβάθμιση e-shop – ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Οι περιορισμοί στην λειτουργία των (ΜμΕ) επιχειρήσεων της χώρας οδήγησαν το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων να επιχορηγήσει τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Βασικές Προϋποθέσεις

Ωφελούμενοι της συγκεκριμένης δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή που πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

 • Να έχουν ως κύρια Δραστηρίοτητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Ειδών
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμησς δραστηριότητας για τουλάχιστον μί ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου μέχρι σήμερα.
 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις (έχουν ιδρυθεί πριν τις 1/10/2019) να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 θεωρείται ότι έχει 100% μείωση, οπότε επιδοτείται σίγουρα αν καλύπτει τις άλλες προϋποθέσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποιήση άυλων ενεργειών (Λογισμικό / Υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονμικού καταστήματος. Εαν η επιχέιρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονμικό κατάστημα πριν τις 18 Μαρτίου 2020, τότε αυτό μπορεί να αναβαθμιστεί με διακιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500€.

Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε δύο (2) ευεύτερες κατηγορίες, δηλαδή Εξοπλισμός Πληροφορικής και Λογισμικό και έχουν ως ακολούθως:

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)

 • Εξυπηρετήτες / Διακομιστές (Server) για την διλοξεν΄λια εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία / αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. ΕΠιτρέπεται και η απόκτηση του με τη μορφή Infrastracture as a Service (IAAS) για ένα έτος.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη δημιουργία / αναβάθμιση και την λειτουργία ηελκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code Readers, εκτυπώτες κλπ.)

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.

Λογισμικό

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, ακθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποιήση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης – Αξιολόγηση Αιτήσεων

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). Η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 με καταλήκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00.

Πρώτα θα κατατεθεί η αίτηση χρηματοδότησης, χωρίς υποχρέωση έναρξης των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση θα καταρτιστούν πίνακες ωφελούμενων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η εταιρεία έχει ιδρυθεί μετά την 1η Οκτωβρίου του 2019 και πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις θα είναι σίγουρα στον πίνακα των ωφελούμενων, αφού η μειώση τους θεωρείται 100%. Για τους άλλους θα συγκριθούν τα αντίστοιχα πσοσοστά μειώσης και θα προκύψουν οι ωφελούμενοι.

Από την ημερομηνία έγκρισης της δαπάνης υπάρχει περιθώριο 6 μήνων για την ολοκλήρωση και αποπληρωμή του έργου. Στη συνέχεια υποβάλλεται αίτημα επαλήθευσης – πιστοποιήσης, το αργότερο ένα (1) μήνα από την ημερομηνία λήξης της εξάμηνης διάρκειας του έργου.

Πληροφορίες – Υποστήριξη

Η εταιρεία μας iTk-Tech αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στην συμπλήρωση των ηλεκτρονικών φακέλων και δικαιολογητικών χωρίς κάποια επιπλεόν χρέωση.

Το κόστος της δημιουργίας ή αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος μαζί με τις συμπληρωματικές εργασίες (φωτογράφιση, καταχώριση προϊόντων κτλ.) θα προκύψει μετά από επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο και την μελέτη των αναγκών του ωφελούμενου.

Έχετε τη δυαντότητα προμήθειας όλου του εξοπλισμού που χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς και την παροχή συμβουλών για συμπληρωματικές υπηρεσίες και εξοπλισμό (Συστήματα ERP, ηλεκτρονική τιμολογήση, συστήματα παραγγελιοληψίας, myData, ταμειακές μηχανές κτλ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οπότε το μέγιστο ποσό της χρηματοδότησης είναι 5.000€ + ΦΠΑ (που θα πληρωθεί από την επιχείρηση).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 18:00 στο τηλ 210-6001390 ή στο e-mail: webdesign@itk-tech.gr.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.